See Our Work

Latest Projects

ກ່ຽວກັບ SIM

✓ສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ(ສ.ບ.ສ) Savan Institute of Management (SIM)

✓ບໍລິຫານທຸລະກິດຊັ້ນສູງ Higher Diploma of Business Management.

"ສັດຕູທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຮ້າຍກາດທີ່ສຸດຂອງ "ຄວາມຮູ້" ບໍ່ແມ່ນ "ຄວາມບໍ່ຮູ້" ແຕ່ມັນເປັນຄວາມຮູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈແບບຜິດໆ (ພາບລວງຕາຂອງຄວາມຮູ້).ໂດຍທ່ານ Stephen Hawking : "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." ຄວາມຮູ້ແລະປັນຍາຄືສິ່ງທີ່ເຮົາເຊື່ອຖືແລະໝັ້ນໃຈວ່າສຳຄັນຍິ່ງໃຫຍ່.(Trust and Confidence in Knowledge and Wisdom) +Growth Mindset +Growth Skillset (Update skills+Re skills) +Growth Toolset ເຊື່ອຖືແລະໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາໄປກັບສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ(SIM). ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ຄວາມຮູ້ແລະສະຕິປັນຍາແມ່ນພື້ນຖານຂອງຄວາມສຳເລັດ, ຫລັກສູດຂອງເຮົາຖືກອອກແບບມາໃຫ້ນັກສຶກສາເຂົ້າເຖິ່ງແກ່ນສານຂອງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃໝ່ທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະທັນສະໄໝທີ່ຜູ້ຮຽນສາມາດປັບໃຊ້ເຂົ້າກັບສະຖານະການປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດເພື່ອຄວາມສຳເລັດໃນໂລກທຸລະກິດຢ່າງແທ້ຈິງ. ມາສຳຜັດການຮຽນຮູ້ເພື່ອອານາຄົດອັນສົດໃສແລະງົດງາມຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ສະສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ.(SIM)

ຫຼັກສູດການຮຽນ

ຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management) ຊັ້ນສູງ(SIM) & ປະລິນຍາຕິ(STOU)
ຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຼັກໆ,ມີດັ່ງນີ້
 • Marketing (ການຕະຫຼາດ)
 • Management (ການບໍລິຫານຈັດການ)
 • Microcomputer Applications Business (ຄອມພິວເຕີ)
 • Macro & Micro Economics (ເສດຖະສາດມາຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ)
 • Accounting (ການບັນຊີ)
 • Essential Business Statistics (ສະຖິຕິທຸລະກິດພື້ນຖານ)
 • E-commerce (ການຄ້າຜ່ານອິນເຕີເນັດ)
 • Project Management (ການບໍລິຫານໂຄງການ)
 • Hotel Management (ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ)
 • Advertising & Promotion (ການໂຄສະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມ)
 • Human Resource Management (ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ)
 • Financial Management (ການບໍລິຫານການເງິນ)
 • Small Business Management (ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ)
 • Logistic (ການບໍລິຫານລະບົບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ)
 • Marketing Research (ການວິໄຈຕະຫຼາດ)
 • Business & Management Communications (ການສື່ສານດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຈັດການ)
 • English & English Writing for Business (ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ແລະ ການຂຽນຈົດໝາຍທຸລະກິດ)
 • Leadership (ພາວະຜູ້ນຳ)
 • Strategic Management & Marketing (ກົນລະຍຸດດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈັດການ)

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນເປີດຮັບນັກສຶກສາບໍລິຫານທຸລະກິດສະໝັກຮຽນໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດຟຣີ1ເທີມແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ຂໍໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່

ຖະໜົນ ລາດສະວົງເສິກ, ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ , ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເບີໂທຕິດຕໍ່

0205554182, 02055059786

ອີເມວ