ສົກຮຽນ 2022– 2023

ສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ(ສ.ບ.ສ)
Savan Institute of Management(SIM)
ກຳລັງເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021– 2022

ວິໄສທັດ

ເປັນສະຖາບັນການສືກສາທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບເທົ່າທຽມກັບສາກົນເພື່ອພັດທະນາປະເທດໃຫ້ມີຄວາມອາດສາມາດເຂົ້າສູ່ການຂັນ ແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້

ເປັນພັນທະມິດຮ່ວມທາງດ້ານການສືກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

favicon

ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ຈົບມໍ 7 ສົນໃຈໃນທຸລະກິດ SMEs, Start up, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເລີ່ມຮຽນຮູ້ຢາກສ້າງທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບມໍ7ໃໝ່ໆຫລືດົນແລ້ວ.

ໃນຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management) ຊັ້ນສູງ(SIM) & ປະລິນຍາຕິ(STOU) ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ (Business Management).

ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໃນສະພາບປັດຈຸບັນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບໂລກທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກຳລັງມາປ່ຽນວິຖີຊີວິດຄື:
ຮຽນຮູ້ວິເຄາະ DIKW(ຂໍ້ມູນສຸ່ຂໍ້ມູນທີ້ຖືກຕ້ອງນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລ້ວຕັດສິນໃຈດ້ວຍປັນຍາ),

SWOT Analysis(ວິເຄາະສະຖານະການ),

Strategic Management (ກຳນົດກົນລະຍຸດ),

Business Analysis(ວິເຄາະທຸລະກິດ),

Business Model Cavas ( 9 ຈຸດໃນການອອກແບບທຸລະກີດ),

lean Canvas (9 ຈຸດໃນການສ້າງແຜນທະລະກິດ ສິນຄ້າ ບໍລິການສູ່ຕະຫບາດໂດຍຄຸນຄ່າ),

Value Proposition Analysis.

(ການແກ້ painpoint ໃຫ້ຖືກຈຸດສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ລູກຄ້າ)
ເລີ່ມລົງທະບຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ທີ່ກຸ່ມກົດລິ້ງນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ

ຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management) ຊັ້ນສູງ(SIM) & ປະລິນຍາຕິ(STOU)

ຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຼັກໆ ມີດັ່ງນີ້:

 • Marketing (ການຕະຫຼາດ)
 • Management (ການບໍລິຫານຈັດການ)
 • Macrocomputer Applications Business (ຄອມພິວເຕີ)
 • Macro & Micro Economics (ເສດຖະສາດມາຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ)
 • Accounting(ການບັນຊີ)
 • Essential Business Statistics (ສະຖິຕິທຸລະກິດພື້ນຖານ)
 • E-commerce (ການຄ້າຜ່ານອິນເຕີເນັດ)
 • Project Management (ການບໍລິຫານໂຄງການ)
 • Hotel Management (ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ)
 • Advertising & Promotion (ການໂຄສະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມ)
 • Human Ressource Management (ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ)
 •  Financial Management (ການບໍລິຫານການເງິນ)
 • Small Business Management (ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ)
 • Logistic (ການບໍລິຫານລະບົບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ)
 • Marketing Research (ການວິໄຈຕະຫຼາດ)
 • Business & Management Communications (ການສື່ສານດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຈັດການ)
 • English & English Writing for Business (ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ແລະ ການຂຽນຈົດໝາຍທຸລະກິດ)
 • Leadership (ພາວະຜູ້ນຳ)
 • Strategic Management & Marketing(ກົນລະຍຸດດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈັດການ)

ໂຮງຮຽນ

ສອນຂັບຂີ່ SIM-V

Contact Us

ສົນໃຈຕິດຕໍ່

ອີເມວ

info@sim.edu.la

ເບີໂທຕິດຕໍ່

02055541823, 02055059786

ທີ່ຢູ່

ຫ້ອງການສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ, ຖະໜົນ ລາດສະວົງເສິກ, ບ້ານ ໄຊຍະມຸງຄຸນ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ