About Us

Our story

ສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ(ສ.ບ.ສ) Savan Institute of Management(SIM) ກຳລັງເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021– 2022.ສຳລັບທຸລະກິດSMEs, Start up, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເລີ່ມຮຽນຮູ້ຢາກສ້າງທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບມໍ7. ໃນຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management) ຊັ້ນສູງ(SIM) & ປະລິນຍາຕິ(STOU) ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ(Management). ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໃນສະພາບປັດຈຸບັນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບໂລກທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.ວິເຄາະ DIKW, SWOT,Strategic Management,BusinessAnalysis, Business Model Cavas, lean Canvas, Value Proposition Analysis, Digital Asset, Digital Currences, Central Bank Digital Currency(CDBC), Centralized Exchange, Decentralized Exchange(Dex), Centralized Finance(CeFi), Decentralized Finance(DeFi), Financial Technology(FinTech)…

Our Course

ສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ Savan Insitute of Management ຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management) ຊັ້ນສູງ(SIM) & ປະລິນຍາຕິ(STOU) ຫຼັກສູດຂອງສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຫຼັກໆ,ມີດັ່ງນີ້ 

 • Marketing (ການຕະຫຼາດ) 
 • Management (ການບໍລິຫານຈັດການ)
 • Macrocomputer Applications Business (ຄອມພິວເຕີ)
 • Macro & Micro Economics ( ເສດຖະສາດມາຫາພາກ ແລະ ຈຸລະພາກ)
 • Accounting (ການບັນຊີ)
 • Essential Business Statistics (ສະຖິຕິທຸລະກິດພື້ນຖານ)
 • E-commerce (ການຄ້າຜ່ານອິນເຕີເນັດ)
 • Project Management (ການບໍລິຫານໂຄງການ)
 • Hotel Management (ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ)
 • Advertising & Promotion (ການໂຄສະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມ)
 • Human Ressource Management (ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ) •
 • Financial Management (ການບໍລິຫານການເງິນ) 
 • Small Business Management ( ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ)
 • Logistic (ການບໍລິຫານລະບົບຂົນສົ່ງສິນຄ້າ)
 • Marketing Research (ການວິໄຈຕະຫຼາດ)
 • Business & Management Communications (ການສື່ສານດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຈັດການ)
 • English & English Writing for Business (ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ແລະ ການຂຽນຈົດໝາຍທຸລະກິດ)
 • Leadership (ພາວະຜູ້ນຳ)
 • Strategic Management & Marketing (ກົນລະຍຸດດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈັດການ)